สอ วน มี วิชาอะไรบ้าง? อย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

สอ วน (คำสั่งสอ ปกติแล้ว เขียนว่า สอว์น) คือ เครือข่ายการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทย และเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เป็นอย่างดี โดยสอว์นได้กำหนดให้มีวิชาที่สอนอยู่ด้วยกัน ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้นภายในโรงเรียน ดังนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักวิชาที่สอวนมีอย่างละเอียดถึงแต่ละระดับชั้น

ระดับชั้นปฐมวัย

ในระดับชั้นปฐมวัย สอว์นจะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านอักษรศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก แต่ยังสามารถเรียนรู้วิชาแวดวงทางสังคมได้บ้าง เช่น ดนตรี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วัฒนธรรมไทย ฯลฯ

วิชาที่สอนทั่วไป

1. ภาษาอักษร

วิชาภาษาอักษร จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การอ่าน เขียนและสะกดคำได้ถูกต้อง โดยการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การอ่านที่เข้าใจและการเขียนที่ถูกต้อง และสามารถใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

2. คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนสามารถวัดและคำนวณอะไรบ้าง เช่น การวัดระยะทาง เวลา ปริมาณของวัตถุ เป็นต้น

3. วิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น วงจรไฟฟ้า งานกลุ่มของตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเป็นต้น

ระดับชั้นมัธยมต้น

ในระดับชั้นมัธยมต้น แจกันเชี่ยวชาญเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอวนสอน ซึ่งแต่ละวิชาจะมีวัตถุประสงค์และลักษณะเฉพาะของตัวเอง

1. ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมต้นจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้การอ่านและการเขียนที่ขั้นสูงขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการรู้คิดและวิเคราะห์แนวโน้มของสังคมโลกได้

2. วิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมต้นมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การทดลอง การจัดส่งต่อไป และการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจที่ดีกับโลกธรรมชาติและธรรมชาติแห่งวิทยาศาสตร์สู่สังคม

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิชาการคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมต้นจะเน้นในการพัฒนาทักษะการยิงประชากรและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ตารางตรวจสอบประชากร และการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโค้ด

ระดับชั้นมัธยมปลาย

ในระดับชั้นมัธยมปลาย วิชาที่สอวนสอนเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้ในการเขียนผลงานได้สมควร โดยแต่ละวิชาจะแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 ส่วน เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ตามปริมาณของระยะเวลาและความถนัด

1. ภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมปลายจะเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีกว่า โดยใช้ไลฟ์สไตล์และการนำเสนอเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและอาชีพในอนาคต

2. คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมปลายจะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขภาวะจราจร การแสดงผลข้อมูลและการแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้การคำนวณ

3. วิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมปลายจะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างของสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การป้องกันและการควบคุมมลพิษ การให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ

4. ศิลปะและวัฒนธรรม

วิชาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมปลายจะเน้นปรับสมดุลความรู้และทักษะในงานศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้นวัตกรรมและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจากผู้อื่นเช่น อาชีพ ที่ให้ความหมายกับความถี่ของคนในสังคม และหาวิธีการหาแนวทางเกี่ยวกับเทคโนโลยี

FAQs

1. สอวนมีผลงานใดบ้าง?

สอวนมีผลงานในการพัฒนาโรงเรียนและระบบการศึกษาในประเทศไทย เช่น โครงการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา โครงการประสานงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ โครงการเปิดเส้นทางการเรียนรู้ออนไลน์ เป็นต้น

2. วิชาที่สอวนมีสอนจะให้คะแนนดีไหม?

วิชาที่สอวนสอนนั้นอาจให้คะแนนดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และบริหารเวลาและทักษะในการทำงานของนักเรียน ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรม

3. สอวนสามารถสอนและประเมินผลได้อย่างไร?

สอวนได้รับการฝึกอบรมในการสอนและประเมินผลในการเรียนรู้ในหลายหลักสูตรและวิชา เช่น การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาการเรียนรู้ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และการสอนเพื่อพัฒนาความคิดในการแก้ไขปัญหา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button