Entertainment

ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ของการสิ้นสุดชีวิตและการเกิดใหม่ในชีวิตต่อมา ตอนที่ 53: มุมมองเผยแพร่ของศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ

ในบทความครั้งนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ของการสิ้นสุดชีวิตและการเกิดใหม่ในชีวิตต่อมา โดยเฉพาะจากมุมมองของศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ

การสิ้นสุดชีวิต หรือที่เรียกอย่างพวกๆว่า “ความตาย” เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แต่ในทางศาสนาและวัฒนธรรม การสิ้นสุดชีวิตไม่ได้หมายความว่าเป็นจุดจบของการมีชีวิต แต่มีการแนวทางการเกิดใหม่หรือกลับมาเกิดในรูปแบบอื่นๆเป็นอันตราย

ศาสนาของจีน เช่น พุทธศาสนาและเทพนิยาย มีการเชื่อว่า ความเป็นมรณะ หรือการมีชีวิตและประสบการณ์อันเลวร้าย มีต้นกำเนิดมาจากกรรมสิทธิ์ของชาติกำพร้า ซึ่งการตายไปแล้วจะไม่แก้ไขปัญหานี้ แต่เพียงแค่เป็นการเลิกจากการเกิดในรูปแบบนั้นเท่านั้น จึงมีการปลุกให้ต้องมีการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อความสุขของชีวิตต่อมา

ในศาสนาฮินดู มีการรับรู้ถึงการเกิดใหม่ในรูปแบบอย่างหนึ่งเป็นนิกายปิยะ ซึ่งเชื่อว่าวงศ์ตระกูลนั้นมีหลายหมื่นปี และการเกิดขึ้นเป็นผลมาจากกรรมสิทธิ์ของชาติกำพร้า จะต้องบวชทางมีเป็นมนุษย์เพื่อออกมาจากวงจรของการเกิดและตาย

ส่วนในศาสนาอิสลาม มีการเรียกเกตุความเป็นมรณะในชีวิตโดยสรุปไว้ในคำกริยาและภาพทางศาสนาว่า “โดนย•สฺ •ปฺญฺ ใฺญฺธิ•ราฺ โน๊ะ•หา•ยวํ •หา•ยวํ” หรือหมายความว่า “เป็นเหตุให้เราเป็นคนทุกข์ทราย ทางศาสนาและพระองค์ทรงอภิโชคผู้ซึ่งศรัทธาซึ่งพระองค์เก็บรักษาไว้ทุกข์ร้อนทั้งปวง” นอกจากนี้ มีการเชื่อว่าการเกิดมาตามกรรมสิทธิ์และการเสียชีวิตไม่ได้ปลดปล่อยสิทธิ์ใดๆ ด้วย แต่ในไม่ช้าจะมีวันเกิดเมื่อลูกหนี้โปรดออกจากวงจรนี้ เบื้องหลังคือบวชทางอะไรก็ได้และลุกขึ้นเงินแรง นั่นหมายความว่าการเกิดได้ถูกต้องและพิชิตแต่ไม่ง่าย

ในศาสนาคริสตศาสน์ มีการเชื่อว่าเมื่อเราตายไปแล้ว จะต้องจ่ายค่าตัวการกระทำต่างๆที่เราได้ทำไว้ในชีวิตมาก่อน หรือที่เรียกว่าการตรมรักษา ถ้าการกระทำดี จะได้รับการอนุเคราะห์และเข้าสู่แหล่งเบิกบานแห่งความสุขของพระเจ้า ส่วนการกระทำไม่ดี ก็จะต้องเข้าสู่แหล่งเบิกบานแห่งความทรมานและความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

นอกจากนี้ ยังมีศาสนาอื่นๆอีกหลายประเทศที่มีการเชื่อว่าการสิ้นสุดชีวิตและการเกิดใหม่ หรือเรียกอีกชื่อว่าการชำระบัตรหนี้ในชีวิตต่อมา มีการเกิดขึ้นเป็นวงจรเพื่อทำการวิปัสสนาความรู้สึกและความรู้ความสามารถของชีวิตและบุคคล

เมื่อเราได้เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ของการสิ้นสุดชีวิตและการเกิดใหม่ตามแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม เราสามารถมองเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตให้ดี และสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกและมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตนี้หรือชีวิตต่อมา

FAQs

1. การกระทำดีหมายความว่าอะไร?

การกระทำดีหมายความว่าการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเป็นอันตราย และเข้าข้างกับคุณค่าของอย่างอื่นๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการช่วยเหลือผู้อื่น

2. การกระทำไม่ดีหมายความว่าอะไร?

การกระทำไม่ดีหมายความว่าการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแต่ทำให้ผู้อื่นเป็นอันตรายหรือทำลายคุณค่าของอย่างอื่นๆ เช่น การเอาเงินของผู้อื่น การสร้างความรุนแรง การกระทำที่แฝงและต้านการพัฒนาของผู้อื่น

3. การตรมรักษาคืออะไร?

การตรมรักษาคือการจ่ายค่าตัวการกระทำที่เราได้ทำไว้ในชีวิตมาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่แหล่งเบิกบานแห่งความทรมานและความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเข้าสู่แหล่งเบิกบานแห่งความสุขของพระเจ้า

4. พระเจ้าที่ใคร?

พระเจ้าเป็นกลุ่มคณะที่ได้รับความเคารพและความสัมผัสผ่านการเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งดำเนินการเพื่อจุดประกายศักดิ์สิทธิ์และรักษาคำสัญญาของมนุษย์ให้ถูกต้อง มีหลายศาสนาและวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจจากพระเจ้าและใช้เป็นแหล่งกำเนิดคุณค่าทางมนุษย์และสังคม

5. เชื่ออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราดังคนดีในชีวิตต่อมา?

เราสามารถดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นตามที่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีวิตที่ดีของหลายศาสนาและวัฒนธรรม และกำหนดว่าการกระทำของเราจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม อย่างไรก็ตาม การมีความอดทนและสูญเสียมุ่งมั่นจะช่วยให้เราพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม

In this article, we have discussed the understanding of the criteria for the end of life and reincarnation from various religions and cultures.

The end of life, or the so-called “death,” is an inevitable event when we are born as humans. However, in religion and culture, the end of life does not necessarily mean the end of existence but there is a way to be reborn or to reincarnate.

Chinese religions, such as Buddhism and Taoism, believe that suffering or negative experiences are the result of a person’s karma. Death only puts an end to this cycle of existence but does not solve the problem. Thus, the belief in a better rebirth is to encourage living a better life.

In Hinduism, there is the belief in rebirth, which is being reincarnated as a human being for thousands of years. The reason for being born is due to the karma of their previous life. One way to break the cycle is to become a monk and leave the samsara – the endless cycle of birth, death and rebirth.

Islam recognizes the existence of karma and the possibility of being reborn, but there is an emphasis on suffering in life through the concept of “dukha” or pain. The reason for this is believed to be due to disobedience to God. Thus, life in this world is a test and what happens after death is a reward or punishment.

Christianity believes that after death, there is a payment for the actions done in life. This is known as judgment. If actions are good, it will lead to happiness and entering the peaceful kingdom of God. If actions are evil, it will lead to an endless pit of suffering.

There are several other religions that have beliefs in the end of life and reincarnation. Knowing these beliefs can give people an understanding of the importance of living a good life and creating good things for the world and humanity, whether in this life or in the reincarnated life.

FAQs:

1. What is considered a good action?
A good action is an action that is beneficial to oneself and the society without causing harm to others. It includes honesty, good relationships with others, and helping others.

2. What is considered a bad action?
A bad action is an action that is beneficial to oneself but harmful to others or destroys the value of others. Examples of this include stealing from others, committing violence, and acting in an insincere and undermining way.

3. What is judgement?

Judgement is the payment of the actions that have been done in life. This means entering a peaceful paradise if actions were good or endless suffering if actions were evil.

4. Who or what is God?
God is a collective entity that is respected and experienced through faith and practice. It aims at inspiring personal and social development of humans. Many religions and cultures use God as a source of inspiration for human values and social developments.

5. What can one do to become a better person in their future lives?
By living according to the good principles of life in many religions and cultures, one can live a better and more compassionate life. It also involves endurance and perseverance to become someone of quality and acceptance in society.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button